Paradereglement


Paradereglement

1. Formål med paraden 
Paraden er en markering av og for LHBTIQ-bevegelsen. Drammens Prides verdigrunnlag og mål er, i tråd med Foreningen FRIs verdier, et samfunn der alle åpent kan leve ut sin seksuelle orientering, sin kjønnsidentitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.

Deltakelse i paraden må ikke være i strid med disse verdiene.

2. Deltagelse
Paraden er i utgangspunktet et ikke-kommersielt arrangement, og er åpen og gratis for alle som ikke driver næringsvirksomhet. Et bidrag kan bestå av deltagere som marsjerer til fots og kjøretøy. Vi oppfordrer alle deltagere til å skape liv med sitt bidrag.

Kommersielle aktører som driver næringsvirksomhet får likevel delta når formålet med deltakelse er å vise mangfold blant de ansatte i bedriften, og det ikke reklameres for tjenester eller produkter, mot en påmeldingsavgift på 5 000 kr.

Avgiften bidrar til gjennomføringen av paraden og vil på sikt bidra til økt mangfold. 

Enkle bannere med pridebudskap kan benyttes, og paroler skal forhåndsgodkjennes av Drammen Pride.

Unntak for regelen om kommersielle aktører gjelder Drammen Prides partnere.

3. Bidrag
Flagg, bannere og lignende skal plasseres slik at de ikke er til hinder eller kan utgjøre en fare i paraden. Dekorasjoner/banner kan f.eks. ikke være til hinder for sjåførens sikt eller hindre passasje. 

Alle deltakere må til enhver tid føye seg etter alle anvisninger som blir gitt fra Drammen Pride, politiet, brannvesenet eller Drammen kommune både før, under og etter paraden.

Paraden er et offentlig arrangement og skal være for alle, i alle aldre. Paradens deltakerne skal forholde seg til norsk lov og de retningslinjer gitt av Drammen Pride. Dette for å best mulig kunne skape et godt arrangement for flest mulig.

4. Paraderute
Mer informasjon kommer.

5. Kjøretøy
Antall kjøretøy i paraden reguleres i samarbeid med politiet. Eksempel på kjøretøy er semitrailer, trailer, lastebil, personbil med og uten henger, MC og lignende. Alle motorkjøretøyer i paraden må ha forhåndsgodkjennelse av Drammen Pride. Dette gjøres av Drammen Pride etter mottak av påmelding. Kjøretøy kan når som helst bli nektet deltakelse eller videre deltakelse i paraden hvis politiet eller paradesjefen finner grunn til det.

Paradedeltakerne har selv ansvaret for sine kjøretøyer, herunder å forsikre seg om at kjøretøyet er i stand til å følge hele paraderuten. Bruk av gjenstander eller innretninger som kan utgjøre en brann- eller eksplosjonsfare er ikke tillatt.

Paradedeltakere som stiller med kjøretøy, må selv stille med et tilstrekkelig antall personer som sikkerhetsansvarlige for flåten. Det skal være minimum én hjulvakt på hver side av mindre kjøretøyer. Ved bruk av større kjøretøyer, skal det være minimum to vakter per hjulaksling. Disse må være 18 år, edru og iført godt synlige refleksvester. Brudd på dette kan føre til bortvisning.

Kjøretøy skal ikke kjøre raskere enn gangfart, så lenge de er en del av paraden.

Flagg, bannere og lignende innretninger i forbindelse med lasteplan/kjøretøy må ikke være plassert så de anses som mulige hinder eller farer under paraden. Paradesjefen kan nekte plassering av denne typen innretninger.

Det er ingen begrensninger for dekor av kjøretøyet så lenge dekoren holder seg innenfor norsk lov og ovennevnte bestemmelser. Eventuelle logoer/bannere for sponsorer skal forhåndsgodkjennes av paradesjefen.

Den enkelte seksjon/kontaktperson/sjåfør har ansvaret for eventuelle skader som blir påført deltakere, kjøretøy, tilskuere eller om bidraget forårsaker annen skade før, under og etter paraden.

Alle bidrag med kjøretøy må i forkant melde fra hvem som skal være fører. Førere av kjøretøy skal innmeldes til Drammen Pride senest 7 dager før paradedagen, med navn og kopi av gyldig sertifikat for det aktuelle kjøretøyet.

6. Kontaktinfo
Paradeansvarlig: Ann Christin Pedersen
E-post: annchristin@drammenpride.no